New Age

Wat vinden de Lakota van New Age-activiteiten?

New Age Van de redactie

Wij vangen niet meer….Helaas heeft de redactie moeten besluiten geen vragen over New Age-activiteiten meer te beantwoorden. U kunt dus niet bij ons terecht met vragen over (adressen van) sjamanen, spirituele workshops, het vermelden van New Age-activiteiten op onze site, of soortgelijke vragen. De reden hiervoor vindt u in onderstaande oproep.

maart 2007


De Lakota Stichting wordt regelmatig geconfronteerd met vragen over Indiaanse spiritualiteit en New Age. Op deze pagina publiceren wij de ‘Oorlogsverklaring aan de schenders van de Lakota spiritualiteit’, zoals deze in 1993 is opgesteld door de gezamenlijke Lakota, Dakota en Nakota Naties.

Vooropgesteld moet worden dat de Lakota Stichting zich niet principieel tegen spiritualiteit keert. Was immers het dagelijks leven van de Lakota niet ten nauwste verweven met spiritualiteit, zeker toen de Lakota nog op hun eigen manier konden leven? Zo lang niemand daar schade van ondervindt, moet ieder mens vrij zijn om zijn of haar geestelijk leven op eigen wijze te beleven.

Als probleem met New Age zien wij dat blanke New Age-bewegingen zich de laatste tien jaar massaal op de Indiaanse spiritualiteit hebben gestort. Dit gebeurde op een zodanige wijze dat de Indianen zich opnieuw uitgebuit en misbruikt voelden en ze vonden dat de maat vol was. De tekst van de genoemde verklaring spreekt hierover duidelijke taal. Velen die ooit met onze stichting een reis naar de Lakota hebben gemaakt, hebben kunnen ervaren dat verschillende Lakota’s hun beleving van spiritualiteit graag met bezoekers delen als zij voelen dat er bij die bezoekers werkelijk respect is. Dit delen gebeurt echter altijd op de door de Indianen gekozen manier en tijd, en nimmer op commerciële basis. We willen hierbij nog opmerken dat de Lakota zich niet alleen tegen respectloze buitenstaanders keren, maar ook tegen sommige van hun eigen medicijnmannen die, vaak voor veel geld, Indiaanse spiritualiteit verkopen.

De tekst van de verklaring spreekt verder voor zich.

Uit: nieuwsbrief nr. 19, april 1995


Oorlogsverklaring aan de schenders van de Lakota spiritualiteit

(onderschreven door de Dakota, Lakota en Nakota Naties, juni 1993)

AANGEZIEN wij een voortgaande reeks bijeenkomsten over het misbruik en de uitbuiting van de Lakota spiritualiteit in gang hebben gezet; en

AANGEZIEN wij de erkende traditionele spirituele leiders, de traditionele ouderen en de gewone mensen van het Lakota volk vertegenwoordigen; en

AANGEZIEN we al te lang de onuitsprekelijke vernedering hebben moeten ondergaan van de ontwijding, de bespotting en het misbruik van onze kostbaarste Lakota ceremoniën en spirituele rituelen door niet-Indiaanse ‘wannabees, sjoemelaars, sekteaanhangers, commerciële profiteurs en zelfbenoemde New Age-sjamanen en hun volgelingen; en

AANGEZIEN onze kostbare Heilige Pijp wordt ontwijd wordt door de verkoop van pijpstenen pijpen op vlooienmarkten, pow wows en in New Age-winkels; en

AANGEZIEN er pseudo-religieuze organisaties in het leven geroepen zijn die mensen geldlaten betalen om te worden toegelaten tot onechte zweethutceremonies en rituelen van visioenwakes; en

AANGEZIEN op heiligschennende wijze voor niet-Indianen zonnedansen worden gehouden door kwakzalvers en sekteleiders die reclame maken voorminderwaardige en obscene nabootsingen van de heilige Lakota zonnedansrituelen; en

AANGEZIEN niet-Indianen zich in ‘stammen’ georganiseerd hebben en zichzelf verzonnen Indiaanse namen hebben gegeven om voor zichzelf de omvangrijke onteigening en commercialisatie van onze Lakota tradities te vergemakkelijken; en

AANGEZIEN aan colleges en universiteiten academische studierichtingen zijn ontstaan, waarin studenten en docenten de schandelijke imitatie van onze spirituele handelwijze een vaste plaats hebben gegeven onder het mom van onderwijsprogramma’s in ‘sjamanisme’; en

AANGEZIEN niet-Indiaanse bedriegers en ‘wannabees’ boeken verkopen die de systematische toe-eigening van onze Lakota spiritualiteit bevorderen; en

AANGEZIEN de televisie en filmindustrie de amusementsmedia blijven overstelpen met vulgaire, op sensatie beluste en sterk vervormde beelden van de Lakota spiritualiteit en cultuur, die de negatieve stereotypering van Indianen door het publiek versterken en die het gevoel van eigenwaarde van onze kinderen ernstig aantasten; en

AANGEZIEN personen en groepen, betrokken bij de New Age-beweging, de mannenbeweging, andere ‘nieuw-heidense’ sekten en workshops in ‘sjamanisme’, alle de spirituele tradities van ons Lakota volk uitgebuit hebben door onze ceremoniële gebruiken na te bootsen en door zulke namaakrituelen te vermengen met niet-Indiaanse occulte zaken, in een beledigende en schadelijke pseudo-religieuze hutspot; en

AANGEZIEN het absurde openbare optreden van deze aanstootgevende verzameling pseudo- Indiaanse kwakzalvers, ‘wannabees’, commerciële profiteurs, sekteleden en ‘New Age-sjamanen’ een belangrijke hinderpaal vormt in de strijd van de traditionele Lakota voor een juiste beoordeling door het grote publiek van de legitieme politieke, wettelijke en spirituele behoeften van de echte Lakota; en

AANGEZIEN deze snel toenemende uitbuiting van onze spirituele Lakota tradities vereist dat we onmiddellijk actie ondernemen om onze zeer kostbare Lakota spiritualiteit te verdedigen tegen verdere besmetting, ontwijding en voortgaand misbruik;

DAAROM BESLUITEN WIJ ALS VOLGT:

1. Hierbij en van nu af aan verklaren wij de oorlog aan iedereen die doorgaat met het uitbuiten, misbruiken en het in een verkeerd daglicht stellen van de heilige tradities en spirituele gebruiken van onze Lakota, Dakota en Nakota volken.

2. We doen een beroep op alle Lakota, Dakota en Nakota broeders en zusters uit reservaten en traditionele gemeenschappen in de Verenigde Staten en Canada om zich actief en luid te verzetten tegen deze alarmerende overname en systematische vernietiging van onze heilige tradities.

3. We dringen er bij onze mensen op aan om samen met hun stamleden die in de stedelijke gebieden wonen voorvallen te signaleren waarbij onze heilige tradities worden misbruikt en zich dan tegen dit misbruik teweer te stellen, met gebruikmaking van wat voor specifieke tactieken dan ook die nodig mogen zijn en helpen – bijvoorbeeld demonstraties, boycots, persconferenties en directe interventies.

4. We verzoeken onze Lakota, Dakota en Nakota volken in het bijzonder, actie te ondernemen om onze mensen ervan te weerhouden misbruik van onze heilige ceremonies en spirituele rituelen door buitenstaanders mogelijk te maken en daaraan bij te dragen; want, zoals wij allen weten, onder onze eigen mensen zijn er die onze spirituele handelwijzen prostitueren om er zelf beter van te worden, zonder zich te bekommeren om het spirituele welzijn van het volk als geheel.

5. We stellen ons op het standpunt, dat er geen enkele tolerantie is voor welke ‘blankensjamaan’ dan ook die uit onze eigen gemeenschappen voortkomt om de onteigening van onze ceremoniële gebruiken bij niet-Indianen te ‘autoriseren’; al zulke ‘plastic medicijnmannen’ zijn vijanden van de Lakota, Dakota en Nakota volken.

6. We verzoeken dringend aan de traditionelen, de stamleiders en de stamraden van alle andere Indiaanse naties, alsook aan de nationale Indiaanse organisaties, om zich bij ons aan te sluiten bij onze roep om een onmiddellijk einde aan de uitbuiting van onze Amerikaans-Indiaanse heilige tradities door middel van het uitgeven van verklaringen die zulk misbruik aan de kaak stellen, want het zijn niet de Lakota, Dakota en Nakota volken alleen wiens spirituele gebruiken systematisch geschonden worden door niet-Indianen.

7. We dringen er bij al onze Indiaanse broeders en zusters op aan resoluut en krachtig op te treden in onze huidige campagne om een eind te maken aan de vernietiging van onze heilige tradities, terwijl wij daarbij onze belangrijkste plicht als Indianen in gedachte houden: de zuiverheid van onze kostbare tradities in standhouden voor onze toekomstige generaties zodat onze kinderen en de kindskinderen zullen overleven en gedijen op de heilige wijze zoals die door onze Schepper voor elk van onze volken bedoeld is.

Vertaling: Nicole Buck

Deze tekst staat ook op het Internet in een Engelstalige versie samen met reacties op de tekst, zowel pro als contra.

Een checklist voor het herkennen van ‘Indiaanse’ New Age-websites.

Het discusssie-forum van newagefraud.org geeft veel informatie over fraudeurs.

Op 9 maart 2003 is een verklaring uitgegeven door enkele medicijnmannen, en ondertekend door Arvol Looking Horse, de bewaarder van de heilige pijp van de Lakota, dat ceremonies niet meer toegankelijk zullen zijn voor blanken. Reden hiervoor is het niet ophoudende misbruik van Indiaanse spiritualiteit.